علی رضا جعفری راد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵زمین شناسیدانشگاه صنعتی شاهرود
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زمین شناسی اقتصادیدانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۸۸ژئواینفورماتیک گرایش زمین شناسی اقتصادیکلوستال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تهرانعضو گروه زمین شناسیپیمانیتمام وقت۶