سید عباس حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۵عمران-آبدانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده عمرانمدیر پژوهش دانشکده عمرانپیمانیتمام وقت۹

ساعات حضور

در شرایط دورکاری صرفا در روزها و ساعتهای زیر در دانشگاه حضور دارم

یک شنبه ها ۱۰ تا ۱۶

چهارشنبه ها ۱۰ تا ۱۶