فعالیت های فرهنگی

 

ردیف

عنوان

محل برگزاری دوره

1

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

(طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی)

واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

2

اخلاق حرفه ای

(طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی)

واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی

3

امر به معروف نهی از منکر

(مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی)

واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

4

سبک زندگی

(مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی)

واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

5

تاریخ و فلسفه علم

(طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی)

واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

6

معرفت شناسی اسلامی

(طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی)

واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

7

کارگاه جنگ نرم

 

واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

8

دومین جشنواره قرآنی شیخ طبرسی

واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

9

چهارمین یادواره الگوهای جاودانه،اسوه های صبر

واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

ردیف

عنوان

محل برگزاری دوره

1

تاثیر عذر بر اجرای تعهد و مقایسه احکام و آثار آن با فرس ماژور

واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 

 

ردیف

عنوان

محل برگزاری دوره

1

تمدن نوین اسلامی و دفاع مقدس

واحد علوم و تحقیقات تهران

2

آسیب شناسی روشهای ارتقای علمی در حوزه علوم انسانی

واحد علوم و تحقیقات تهران

3

ارتباط صنعت و دانشگاه

واحد علوم و تحقیقات تهران

4

قدرت نرم

واحد علوم و تحقیقات تهران