برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان انتقال حرارت پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه 13:50-16:30
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
منابع

Elements of Chemical Reaction Engineering, Fogler
Chemical Reaction Engineering, Levenspiel
Bioprocess Engineering Principles, Dorann
Chemical Reaction Engineering , Queen

فایل پیوست اول Dr Heidarinasab-Heat-Transfer.pdf
طرح درس

بپوست مراجعه شود

عنوان طراحی راکتور صنعتی ویژه پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری پنجشنبه 7:30-10:20
مکان برگزاری بلوک دو آموزشی
منابع

Advance Mathematics ,Gerald
Computational fluid Dynamic (CFD), Hoffman
Partial Differential Equation

فایل پیوست اول Dr Heidarinasab-Special-Reactor.pdf
طرح درس

بپوست مراجعه شود

عنوان مکانیک سیالات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنیه ساعت 16-19
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
منابع

Transport phenomena, Bird
Fluid Mechanics, white
Fundamental Mechanics of Fluids, Gurric
Boundary Layer theory, Schliting

فایل پیوست اول Dr Heidarinasab-Fluid-Mechanic-Adv.pdf
طرح درس

بپوست مراجعه شود

عنوان ریاضیات مهندسی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
منابع

Advance Mathematics ,Gerald
Computational fluid Dynamic (CFD), Hoffman
Partial Differential Equation

فایل پیوست اول Dr Heidarinasab-Mathematics.pdf
طرح درس

بپوست مراجعه شود