امیرحسین حقیقتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرپژوهش دانشکده مهندسی نفتقطعیتمام وقت۲۰