برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مخابرات دیجیتال
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مخابرات دیجیتال
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ها 7:30 الی 10:15
منابع

[1] A. B. Carlson, P. B. Crilly, J. C. Rutledge, Communication Systems: An Introduction to signals and Noise in Electrical Communication. 5 th Edition, McGrawHill, 2010.

[2] Proakis, John G., and Masoud Salehi. Communication Systems Engineering. 2nd Ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.

[3] Gallager, Robert G. Principles of Digital Communication. New York, NY: Cambridge University Press, 2008.

فایل پیوست اول lecture1.pdf
طرح درس

موضوع کلی درس

در این درس اصول اولیه و پایه در مخابرات دیجیتال نظیر روشهای دیجیتال کردن سیگنال، مدوالسیونهای دیجیتال، ارسال باند پایه و ارسال میانگذر مطرح میشود.

 

سیلابس

1 -مقدمه

2 -سیگنالهای تصادفی و نویز

3 -مخابره دیجیتال در باندپایه

4 -روشهای دیجیتال کردن پیغام

5 -مخابره دیجیتال میانگذر

6 -معرفی چند سیستم نمونه

عنوان فرآیندهای تصادفی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

[1] A. Papoulis, S. U. Pillai, Probability, Random Variables and Stochastic Processes. 4th Edition, McGraw Hill, 2002.

[2] S. M. Ross, Introduction to Probability Models. 4th Edition, Academic Press, 1989.

[3] W.B. Davenport, Probability and Random Processes. McGraw Hill, 1970.

[4] Hwei P. Hsu, Theory and Problems of Probability, Random Variables, and Random Processes. McGraw Hill, 1997.

طرح درس

موضوع کلی درس

در این درس با فرآیندهای تصادفی (سیگنالهای تصادفی) و اصول ریاضی حاکم بر آنها آشنا میشویم. مطالب این درس به طور وسیعی در مخابرات، کنترل، پردازش سیگنال و تئوری شبکه مورد استفاده قرار میگیرند. سیگنالهایی که در سیستمهای مخابراتی تولید و ارسال یا دریافت میشوند، فرآیندهای تصادفی هستند که ابزارهای الزم برای آنالیز آنها، در این درس ارائه خواهد شد.

 

سیلابس

1 -مروری بر اصول آمار و احتمال

2 -معرفی فرآیندهای تصادفی

3 -طیف قدرت و بسطهای متعامد فرآیندهای تصادفی

4 -فرآیندهای با باند محدود و فرآیندهای گسسته زمان

 

نحوه ارزشیابی

امتحان میان ترم: 40 %

امتحان پایان ترم: 40 %

تکالیف: 20%

عنوان مخابرات بیسیم
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

[1] J. G. Proakis, and M. Salehi, Digital Communications, 5th Ed, McGraw Hill, 2007.

[2] R. G. Gallager, Principles of Digital Communication. New York, NY: Cambridge University Press, 2008.

[3] J. M. Wozencraft, and Irwin Mark Jacobs, Principles of Communication Engineering. Reprint ed. Long Grove, IL: Waveland Press, 1990.

[4] A. Goldsmith, Wireless Communications. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.

[5] S. G. Wilson, Digital Modulation and Coding. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1996.

[6] S. Verdu, Multiuser Detection. Cambridge, 1998.

طرح درس

موضوع کلی درس
امروزه انتقال اطلاعات برروی کانالهای بیسیم، به منظور ایجاد امکان تحرک برای کاربران، از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر کانالهای بیسیم به علت داشتن پدیدههایی مانند محوشوندگی، سایه افکنی، افت مسیر و ... باعث ایجاد
خرابیهایی در اطلاعات ارسالی میشوند. به همین جهت طراحی سیستمهای مخابراتی مناسب برای انتقال بهینه اطلاعات برروی کانالهای بیسیم، موضوعی قابل توجه است. در این درس به بیان خصوصیات کانالهای بیسیم و معرفی سیستمهای مخابراتی متداول برای انتقال اطلاعات روی این کانالها خواهیم پرداخت.

سیلابس
1- مقدمه
2- کانالهای فیدینگ و دایورسیتی
3- سیستمهای چندآنتنی (MIMO) و کدینگ فضا -زمان
4- سیستمهای چندکاربره و دسترسی چندگانه

نحوه ارزشیابی
امتحان میانترم: 30%
امتحان پایانترم: 30%
تکالیف: 10%
شبیه سازی: 30%

عنوان آشنایی با مهندسی برق
مقطع تحصیلی کارشناسی