برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان خواص سیالات مخازن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 17:30-20:20
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا بلوک 1
عنوان مخازن شکافدار پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه ساعت 14:50-17:35
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
عنوان جریان سیالات در محیط های متخلخل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 17:35-20:20
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
عنوان ازدیادبرداشت پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 17:35-20:20
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
عنوان شبیه سازی و مدلسازی مخازن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه 14:50 الی 17:35
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا بلوک 1
عنوان کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 15 الی 17:30
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 13-14:50
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
عنوان مخازن شکافدار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت ۷:۳۰-۱۰:۱۰
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا بلوک۱