علی اسفندیاری بیات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۲۰۱۵مهندسی نفت- مخازن هیدروکربنیUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)
فوق دكتری۲۰۱۶مهندسی نفت- ازدیاد برداشت از منابع نفتیUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده نفت و مهندسی شیمیعضو گروه تخصصی مهندسی نفتپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

عضو کمیته تخصصی- علمی و رئیس کارگروه آزمایشگاه های پروژه ازدیادبرداشت نفت از میدان نفتی کرنج

 1. Summa cum laude student at BSc level
 2. International Doctoral Fellowship (IDF) at PhD level. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia. From Feb ۲۰۱۳ to Feb ۲۰۱۵.
 3. Certificate of Excellence at PhD Grade. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia. February ۲۰۱۵.
 4. Best Student Award at PhD level. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia. April ۲۰۱۵.
 5. Post-Doc Fellowship. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia. From ۱st July ۲۰۱۵ to ۳۰th June ۲۰۱۶.
 6. Editorial board / Review committee member in ISI Journals
 • روش های ازدیادبرداشت نفت پیشرفته
 • مخازن ترکدار پیشرفته
 • جریان سیالات در محیط های متخلخل
 • خواص سیالات مخازن نفت و گاز
 • خواص سنگ های مخازن نفت و گاز

 

 

Editorial board / Review committee member in the following Journals:

 • The American Chemical Society Petroleum Research Fund (Publisher: ACS)
 • Energy Fuels (ISSN: ۰۸۸۷-۰۶۲۴; Publisher: ACS)
 • J Petroleum Science and Engineering (ISSN: ۰۹۲۰-۴۱۰۵; Publisher: Elsevier)
 • J Natural Gas Science & Engineering (ISSN: ۱۸۷۵-۵۱۰۰; Publisher: Elsevier)
 • Water Research (ISSN: ۰۰۴۳-۱۳۵۴; Publisher: Elsevier)
 • Chemosphere (ISSN: ۰۰۴۵-۶۵۳۵; Publisher: Elsevier)
 • Geoderma (ISSN: ۰۰۱۶-۷۰۶۱; Publisher: Elsevier)
 • Colloids and Surfaces A: Physic. and Eng. Aspects (ISSN:۰۹۲۷-۷۷۵۷; Publisher: Elsevier)
 • Desalination and Water Treatment (ISSN: ۱۹۴۴-۳۹۸۶; Publisher: Taylor & Francis)
 • Environmental Pollution (ISSN: ۰۲۶۹-۷۴۹۱; Publisher: Elsevier)
 • Applied Surface Science (ISSN:۰۱۶۹-۴۳۳۲; Publisher: Elsevier)
 • Int. J. Heat and Mass Transfer (ISSN: ۰۰۱۷-۹۳۱۰; Publisher: Elsevier)
 • J Molecular Liquids (ISSN: ۰۱۶۷-۷۳۲۲; Publisher: Elsevier)
 • Science of the Total Environment (ISSN: ۰۰۴۸-۹۶۹۷; Publisher: Elsevier)
 • Arabian Journal for Science and Engineering (ISSN: ۱۳۱۹-۸۰۲۵; Publisher: Springer)

ساعات حضور

شنبه ۷:۳۰ الی ۱۰:۳۰

یکشنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۸

دوشنبه ۱۳ الی ۱۹

جهت جلوگیری از تداخل جلسات و کلاسها، قبل از مراجعه حتماً از طریق ایمیل هماهنگ شود.