علی امام

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو ومدیر گروه مهندسی مکانیک-طراحی جامدات(تحصیلات تکمیلی)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

ساعات حضور

یکشنبه: ۸:۳۰ الی ۱۷۳>

/دوشنبه: ۱۲ الی ۱۶۳>

/سه شنبه: ۹ الی ۱۷۳>

/چهارشنبه: ۹ الی ۱۷۳>