برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بیولوژی سلولی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهرشنبه
طرح درس

ساختار سلول و مفاهیم آن

سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی و مقایسه آنها

مولکولهای بیولوژیکی و انرژی های بیولوژیکی

ساختار دیواره سلولی از دیدگاه مولکولی ونقش حیاتی آن

ساختار دیواره سلولی از دیدگاه مولکولی ونقش حیاتی آن

اسکلت سلولی

حرکت سلولی و ساختار های مرتبط با آن 

اجزاء سیتوپلاسم

اجزاء سیتوپلاسم

اجزاء سیتوپلاسم

اجزاء سیتوپلاسم

ساختار پلاست ها، کلروپلاست و فتوسنتز

ساختار پلاست ها، کلروپلاست و فتوسنتز

عنوان ژنومیک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه
عنوان ژنتیک مولکولی پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 7/30-9/20
عنوان روش های نوین آزمایشگاهی در به نژادی گیاهی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 12-15/50
عنوان مهندسی ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
طرح درس

هدف کلی درس : شناخت متد های انتقال ژن و نحوه کاربرد  آنها در کشاورزی

هفته اول    تاریخچه و اهمیت مهندسی ژنتیک
هفته دوم    تکنیک های انتقال ژن
هفته سوم    تکنیک های انتقال ژن
هفته چهارم    تکنیک های انتقال ژن
هفته پنجم    انواع وکتور ها و نحوه عمل آنها
هفته ششم    انواع وکتور ها و نحوه عمل آنها
هفته هفتم    انواع وکتور ها و نحوه عمل آنها
هفته هشتم     کلون کردن ژن ها
هفته نهم    تشخیص و انتخاب  کلون 
هفته دهم    تشخیص و انتخاب کلون
هفته یازدهم     ساختن کتابخانه ژنومی
هفته دوازدهم    انتقال ژن در پروکاریوت ها
هفته سیزدهم    روش های توالی یابی DNA
هفته چهاردهم    ناقلین مورد استفاده در گیاه 
هفته پانزدهم    اجزاء کاست های ژنی در طراحی تراژن
هفته شانزدهم    مثال هایی از مهندسی ژنتیک در کشاورزی

عنوان مهندسی ژنتیک پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
طرح درس

هدف کلی درس : شناخت متد های انتقال ژن و نحوه کاربرد  آنها در کشاورزی

هفته اول

تاریخچه و اهمیت مهندسی ژنتیک

هفته دوم

تکنیک های انتقال ژن

هفته سوم

تکنیک های انتقال ژن

هفته چهارم

تکنیک های انتقال ژن

هفته پنجم

متد های انتخاب بهترین رویداد تراریخته

هفته ششم

متد های انتخاب بهترین رویداد تراریخته

هفته هفتم

آنزیم ها ی مورد نیاز در مهندسی ژنتیک و عملکرد آنها

هفته هشتم

وکتور ها و عملکرد آنها

هفته نهم

وکتور ها و عملکرد آنها

هفته دهم

وکتور ها و عملکرد آنها

هفته یازدهم

تکنیک های کلونینگ

هفته دوازدهم

Chromosome walking 

هفته سیزدهم

Chromosome jumping

هفته چهاردهم

انتقال ژن در پروکاریوت ها

هفته پانزدهم

روش های جدید توالی یابی DNA

هفته شانزدهم

مثال هایی از مهندسی ژنتیک در کشاورزی

عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ژنتیک مولکولی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
طرح درس

هدف کلی درس : شناخت کاملی از مکانیزم های ژنتیکی از دیدگاه مولکولی در یوکاریوت و پروکاریوت

هفته اول     ساختمان مولکولی DNA،   RNAو پروتئین ها
هفته دوم    انواع ژن ها و سازماندهی آنها
هفته سوم    ساختمان ژن ها 
هفته چهارم    کروموزوم ها و ساختار آنها
هفته پنجم    انواع RNA ها و نقش آنها در پروتئین سازی
هفته ششم    کد ژنتیکی وقوانین آن
هفته هفتم    کد ژنتیکی وقوانین آن
هفته هشتم     مراحل سنتز پروتئین
هفته نهم    مراحل سنتز پروتئین
هفته دهم    مراحل سنتز پروتئین
هفته یازدهم     تفاوت های یوکاریوت و پروکاریوت در پروتین سازی (رونویسی و ترجمه)
هفته دوازدهم    تفاوت های یوکاریوت و پروکاریوت در پروتین سازی (رونویسی و ترجمه)
هفته سیزدهم    تفاوت های یوکاریوت و پروکاریوت در پروتین سازی (رونویسی و ترجمه)
هفته چهاردهم    تفاوت های یوکاریوت و پروکاریوت در پروتین سازی (رونویسی و ترجمه)
هفته پانزدهم    تراسپوزون ها در یوکاریوتی 
هفته شانزدهم    تراسپوزون ها در پروکاریوتی