احمد اصغری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۸۲دکترای عمومی دامپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز
دکترای تخصصی۸۸جراحی دامپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشیار گروه تخصصی علوم درمانگاهیپیمانیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

ریاست دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۸-۱۳۹۴

مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر مسول مجله علمی-پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه ای(مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 

پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تولید کتابخانه دیجیتال علوم تخصصی دامپزشکی و علوم پایه و دریافت لوح تقدیر از معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

اصول جراحی و هوشبری(نظری-عملی)، جراحی عمومی دامهای بزرگ، عملیات در بخش جراحی، کارورزی جراحی(۱)، کارورزی جراحی(۲)، کار با حیوانات آزمایشگاهی، اصول جراحی تخصصی، عملیات بالینی جراحی (۴)، عملیات بالینی جراحی (۲)، فارماکولوژی بالینی، جراحی دستگاه ادراری-تناسلی، بیماریهای اندام حرکتی دامهای بزرگ، سمینار، فیزیوتراپی در دامها، بحث مقالات، عملیات بالینی جراحی (۳)، جراحی تجربی، جراحی دستگاه گوارش دامهای بزرگ، حیوانات آزمایشگاهی، عملیات بالینی جراحی (۱)، روشهای تحقیق بالینی در جراحی، جراحی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان، کشیک درمانگاهی جراحی، جراحی دستگاه  ادراری و تناسلی در دامهای بزرگ

مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر مسول مجله علمی-پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه ای(مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 

مدیر داخلی مجله علمی-پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه ای 

رییس گروه مصاحبه کنندگان دوره دکترای تخصصی سال ۹۶-۹۷ رشته دامپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران

رییس شورای فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران. 

عضو کمیته علمی کنگره طب حیوانات همراه- ۱۳۹۶- تهران-ایران

عضو کمیته اجرایی هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران ۱۳۸۸

رئیس هیات اجرایی هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران ۱۳۸۸

عضو پانل جراحی بافت نرم دامهای بزرگ هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران  ۱۳۸۸

عضو پانل و کمیته علمی جراحی دامهای کوچک نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه در ایران، ۱۳۹۴.

از طراحان سوالات ورودی دکتری تخصصی 

از اعضای مصاحبه کننده ورودی دکترای تخصصی 

از طراحان سوالات و مصاحبه کننده امتحان بورد تخصصی

رییس و عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران.  

رییس و عضو شورای آموزشی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران.