آزاده آصف نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)بیومواد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم و فناوری های پزشکیمدیر گروه تخصصی بیومواد(مقطع کارشناسی)آزمایشیتمام وقت