اصغر عربیان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقات تهرانرئیس دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی(تنظیم نشده)تمام وقت۱۳