عطاء اله ابطحی

استاد یار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمدیریت رسانهعلوم تحقیقات
کارشناسی۱۳۷۷فیزیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۲علوم ارتباطاتتهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریت و اقتصادعضو گروه مدیریت فرهنگی و مدیریت رسانه ؛ مدیر گروهقراردادیتمام وقت

سوابق اجرایی

۳۳ سال فعالیت رسانه‌ای مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی، و سایبری ( مجازی)