زهراسادات سعیده زرابادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)کارشناسی ارشد پیوسته معماری ، کارشناسی ارشد ناپیوسته ( طراحی شهری)دانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شهرسازیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو گروه رشته شهرسازیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

ساعات حضور

شنبه (ساعت ۸ تا ۱۸)

دوشنبه(ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰)

چهارشنبه(ساعت ۱۳ تا ۱۸)