سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۹۹ مورد.

مجید پولادیان

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
مجید پولادیان
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-pouladian/fa

سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی پیش بین

مربی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
سیدمحمدعلی پیش بین
مربی دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-pishbin/fa

کامبیز پیکارجو

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز پیکارجو
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-peykarjoo/fa

پویا ترک زاده

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
پویا ترک زاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-torkzadeh/fa

لعبت

لعبت تقوی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
لعبت تقوی
دانشیار دکترای تخصصی
۲۷۰۷ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/l-taghavi/fa

گوگل اسکالر

محمد تقی زاده سروستانی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
محمد تقی زاده سروستانی
استادیار دکتری
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-taghizadeh/fa

سعید تهرانی نسب

استادیار
دانشکده علوم پایه
سعید تهرانی نسب
استادیار -
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-tehraninasab/fa

ابوالفضل

ابوالفضل تهرانیان

استاد
دانشکده علوم پایه
ابوالفضل تهرانیان
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-tehranian/fa

مجید توسلی رکن آبادی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مجید توسلی رکن آبادی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-tavasoli/fa

علی توکلان

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
علی توکلان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://www.planning.org/profile/Dr_Ali_Tavakolan/

ارکید
رضا

رضا توکلی بازنشسته

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
رضا توکلی بازنشسته
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-tavakoli/fa

بهرام ثقفیان

استاد
دانشکده عمران، معماری و هنر
بهرام ثقفیان
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://saghafian.info

گوگل اسکالر
امیرحسین

امیرحسین جاوید

استاد
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
امیرحسین جاوید
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-javid/fa

گوگل اسکالر

سید ابوالقاسم جزایری

استاد
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
سید ابوالقاسم جزایری
استاد -
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jazayeri/fa

سمیه جعفر علی جاسبی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
سمیه جعفر علی جاسبی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-jassbi/fa

گوگل اسکالر

عبداله جعفرعلی جاسبی

دانشکده مدیریت و اقتصاد
عبداله جعفرعلی جاسبی
- -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jassbi/fa