سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۹۹ مورد.

فهیمه باب الحوائجی

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فهیمه باب الحوائجی
- -
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babolhavaeji/fa

فرامرز بابائی

مربی
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فرامرز بابائی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babaie/fa

فرزام

فرزام بابائی سمیرمی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
فرزام بابائی سمیرمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babaei/fa

گوگل اسکالر
ساسان

ساسان بابائی کفاکی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
ساسان بابائی کفاکی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-babaie/fa

فرشید

فرشید باباپور مفرد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
فرشید باباپور مفرد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

حسین

حسین بابازاده

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حسین بابازاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-babazadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
حسین

حسین باخدا

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حسین باخدا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-bakhoda/fa

سعید

سعید بازگیر

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سعید بازگیر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-bazgir/fa

گوگل اسکالر
بهزاد

بهزاد بازیار

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
بهزاد بازیار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-bazyar/fa

احد باقرزاده خلخالی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
احد باقرزاده خلخالی
استادیار -
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-bagherzadeh/fa

فریبرز

فریبرز باقری

دانشیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فریبرز باقری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-bagheri/fa

محسن باقریان فرح آبادی

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
محسن باقریان فرح آبادی
استادیار -
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bagherian/fa

محمد

محمد باوند وندچالی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد باوند وندچالی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bavand/fa

مریم

مریم بختیاریان

استادیار
مریم بختیاریان
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bakhtiarian/fa

کیهان برزگر

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
کیهان برزگر
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-barzegar/fa

مریم برزگر

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
مریم برزگر
استادیار -
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-barzegar/fa

بدری برندگی

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
بدری برندگی
استادیار -
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-borandegi/fa