نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۹۸ مورد.
پرویز

پرویز آبرومند آذر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
پرویز آبرومند آذر
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-aberoumand/fa

افشین آخوندزاده

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
افشین آخوندزاده
استاد -
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-akhondzade/fa

اسماعیل آذر

دكتری حرفه ای
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
اسماعیل آذر
دانشیار دكتری حرفه ای
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-azar/fa

فرهود

فرهود آذرسینا

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
فرهود آذرسینا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-azarsina/fa

گوگل اسکالر
مهران

مهران آرین

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
مهران آرین
استاد دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://www.mehranarian.com/

گوگل اسکالر

مهدی آژینی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
مهدی آژینی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-azhini/fa

آزاده آصف نژاد

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
آزاده آصف نژاد
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-asefnejad/fa

رضا

رضا آقائی طوق

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
رضا آقائی طوق
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/en

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین

حسین آقامحمدی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
حسین آقامحمدی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-aghamohammadi/fa

گوگل اسکالر
سیدمحسن

سیدمحسن آل علی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
سیدمحسن آل علی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-aleali/fa

کاوه

کاوه آهنگری

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه آهنگری
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
۴۴۸۶۸۴۰۴

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa

گوگل اسکالر
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا آیتی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمحمدرضا آیتی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayati/fa

آسا

آسا ابراهیمی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
آسا ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi/fa

راهله

راهله ابراهیمی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
راهله ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-ebrahimi/fa

اسکوپوس ایپرینت
احمد

احمد ابراهیمی

دکترای تخصصی
احمد ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
-
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/ah-ebrahimi/fa

ابوذر ابراهیمی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
ابوذر ابراهیمی
استادیار -
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi-t/fa

بهزاد

بهزاد ابراهیمی

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
بهزاد ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-ebrahimi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس