سیدمحسن هاشمی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)کامپیوتر نرم افزار

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی کامپیوترعضو گروه تخصصی مهندسی کامپیوتررسمی آزمایشیتمام وقت