صفدر اسکندرنژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۹۹۱ مهندسی نساجیدانشگاه منچستر UMIST

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو و سرپرست آزمایشگاه نساجیقطعیتمام وقت

ساعات حضور

یکشنبه       ۹/۳۰ - ۱۶

دوشنبه       ۹/۳۰- ۱۶

سه شنبه    ۹/۳۰ - ۱۶

چهار شنبه  ۹/۳۰ - ۱۶