رضا رادفر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی مدیریت صنعتی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)