راهله ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی - علوم باغبانیدانشگاه شاهد
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)علوم باغبانی - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح سبزی هادانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی گروه علوم باغبانیقراردادیتمام وقت۱

ساعات حضور

ساعات حضور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

شنبه از ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵ یکشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵ سه شنبه از ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵ چهارشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵