پرویز آبرومندآذر

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شیمی تجزیه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)سرپرست دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقاتقطعی رسمیتمام وقت