مسعود دوستی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸برق- الکترونیکارلئان
کارشناسی ارشد۱۳۷۲برق- الکترونیکلیموژ
دکترای تخصصی۱۳۷۷برق - الکترونیکپاریس 6 - پیر و ماری کوری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتعضو گروه تخصصی مهندسی برق - الکترونیکقطعیتمام وقت۱۸

ساعات حضور

ساعات حضور هفتگی
  ۷.۳۰-۱۰.۰۰ ۱۰.۱۵-۱۲.۳۰ ۱۳-۱۵.۳۰ ۱۵.۴۵-۱۸
شنبه حضور   حضور حضور  
یکشنبه

تدریس  ۴۱۱    مباحث ویژه HF

(ارشد-دکتری)

تدریس ۲۱۲

فیلترهای مجتمع

(دکتری)

حضور  
دوشنبه جلسات گروه

تدریس ۲۱۳

مدار مجتمع یکپارچه ماکروویو(ارشد)

تدریس ۲۱۸

مدارهای الکتریکی (کارشناسی)

 
سه شنبه حضور حضور حضور  
چهارشنبه حضور حضور حضور حضور