مسعود دوستی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸برق- الکترونیکارلئان
کارشناسی ارشد۱۳۷۲برق- الکترونیکلیموژ
دکترای تخصصی۱۳۷۷برق - الکترونیکپاریس 6 - پیر و ماری کوری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتعضو گروه تخصصی مهندسی برق - الکترونیکقطعیتمام وقت۱۸