مسعود دوستی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸برق- الکترونیکارلئان
کارشناسی ارشد۱۳۷۲برق- الکترونیکلیموژ
دکترای تخصصی۱۳۷۷برق - الکترونیکپاریس 6 - پیر و ماری کوری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتعضو گروه تخصصی مهندسی برق - الکترونیکقطعیتمام وقت۱۸

ساعات حضور

ساعات حضور هفتگی
  ۷.۳۰-۱۰.۰۰ ۱۰.۱۵-۱۲.۳۰ ۱۳-۱۵.۳۰ ۱۵.۴۵-۱۸
شنبه حضور حضور حضور  
یکشنبه تدریس ۴۱۰ تدریس ۴۱۰ حضور  
دوشنبه جلسات گروه حضور    
سه شنبه تدریس ۳۱۶ تدریس ۳۱۶ حضور  
چهارشنبه حضور حضور حضور حضور