میترا اطهری علاف

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی هسته ای
کارشناسی۱۳۶۹فیزیک کاربردی با گرایش هسته ایفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی هسته ایدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۲مهندسی هسته ایصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی مهندسیعضو هیات علمی گروه مهندسی هسته ای و مسئول آزمایشگاه هسته ایرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق پژوهشی

مدیر اجرایی کنفرانس هسته ای سال 1395

عضو پیوسته انجمن هسته ای ایران