میترا اطهری علاف

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی هسته ای

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها (مقطع کارشناسی ارشد)آزمایشیتمام وقت