کرم اله دانش فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مدیریت دولتیدانشگاه تهران - 1371
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مدیریت دولتی گرایش مالیدانشگاه تهران - 1373
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت دولتیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)معاون دانشجویی و فرهنگی واحد و عضو گروه مدیریت دولتیقطعیتمام وقت۲۱