تأثیر عد م قطعیت و حساسیت متغیرهای ژئومکانیکی بر تحلیل پاید اری چاه افقی جهت بهینه سازی فشار گل حفاری

نویسندگانامیرحسام ترابی- کاوه آهنگری
نشریهماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۶۳-۶۹
شماره سریال۷
شماره مجلد۱۵۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۸
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>ناپاید   اری د   ر هر مرحله از عمر چاه می&rlm;تواند    باعث تاخیر د   ر حفاری، تکمیل و بهره&rlm;برد   اری شود   ؛ به&rlm;خصوص د   ر حفاری&rlm; افقی که د   سترسی و کنترل به &rlm;نسبت کمتر است. ناپاید   اری، هزینه&rlm;های بسیاری را ایجاد    می&rlm;کند؛    هزینه&rlm;هایی که &rlm;می&rlm;توان با به&zwnj;کارگیری مد   ل&rlm;های جامع ژئومکانیکی و بررسی متغیرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ د   ر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﭼﺎه آنها را کاهش د   اد    و پاید   اری چاه و قطعیت نتایج تحلیل پاید   اری را بیشینه کرد. ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه، ﺟﻬﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﺳﻨﮕﯽ، مد   ول&rlm; یانگ، نسبت پواسون، چسبند   گی و زاویه&zwnj;ی اصطکاک از جمله متغیرهایی هستند    که بررسی عد   م&rlm;قطعیت و تحلیل حساسیت آنها به&rlm;د   لیل ثابت نبود   ن و ذات غیرهمگن محیط سنگی می&rlm;تواند    به د   رک صحیح وضعیت پاید   اری بیانجامد   . تاثیر رژیم&rlm;های&rlm; گسلش بر پاید   اری چاه&rlm;های نفت و گاز حائز اهمیت ویژه ای است و علاوه &rlm;&rlm;بر چاه&rlm;های قائم که د   ر رژیم&rlm;های گسلش مختلف رفتارهای متفاوت ژئومکانیکی دارند    چاه&rlm;های افقی وضعیت بحرانی&rlm;تری نسبت به تغییر د   ر رژیم&rlm;های گسلش مختلف د   ارند   . در این مطالعه، چاه افقی در محدود ه&zwnj;ی عمقی مشخص، با د   رنظر گرفتن رژیم گسلش نرمال، حالت پوروالاست و پلاستیک با تنش&rlm;های افقی اینزوتروپ، تحلیل شد   . آنالیز به&rlm;صورت استاتیکی د   ر محد   ود   ه&zwnj;ی زمانی ۲-۰ ثانیه (گام ژئواستاتیک و حفاری) بررسی شد   ه و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد   ه از ﻣﺪل&zwnj;سازی ﻋﺪد   ی ﺳﻪ&rlm;ﺑﻌﺪی د   ر یکی از ﭼﺎه&rlm;های مید   ان پارس&rlm;&rlm;جنوبی و ﺑﺎ د   رﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ عد   م&rlm;قطعیت متغیرهای مختلف ژئومکانیکی و خواص متفاوت اﻧﺠﺎم شد   . تغییر د   اد   ه&rlm;ها د   ر محد ود ه ی &rlm;محتمل نشان&rlm; می&rlm;د   هد    که نتایج تحلیل تا چه حد به تغییرات هر یک از متغیرها حساس است. د   ر این مطالعه سعی &rlm;شد   ه با &rlm;تلفیق و کمی&rlm;سازی د   اد   ه&rlm;های &rlm;ژئومکانیکی، پتروفیزیکی و زمین&rlm;شناسی &rlm;&rlm;مطالعه ی گسترد   ه&rlm;تری روی متغیرهای موثر انجام شود   . د   ر انتها به&zwnj;کمک نرم&rlm;افزار عد   د   ی المان محد   ود    آباکوس نحوه&zwnj;ی تاثیر تغییرات بررسی و مشاهد   ه شد    برخلاف نسبت پواسون، افزایش مد   ول یانگ، چسبند   گی و زاویه&zwnj;ی اصطکاک باعث بزرگ&zwnj;تر شد   ن بازه&zwnj;ی پنجره&zwnj;ی گل ایمنی می&rlm;شود.    ضمن اینکه تغییرات مد   ول یانگ بیشترین تاثیر را د   ر فشار سیال ایمن د   ارد   . از نتایج تغییرات، می&rlm;توان برای تعیین آسان و قابل&zwnj;اطمینان پنجره&zwnj;ی بحرانی گل استفاد   ه کرد .</p>

لینک ثابت مقاله

tags: تحلیل پایداری ، مدلسازی عددی ، نرمافزار آباکوس ، چاه افقی ، میدان پارس جنوبی