طراحی فشار سیال حفاری در یکی از لایه های شیلی میدان نفتی اهواز براساس مدت زمان پایدار ماندن چاه و جابه جایی لایه ی شیلی

نویسندگانسید احمد حسینی- کاوه آهنگری
نشریهماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Exploration & Production Oil & Gas
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۵۵-۶۰
شماره سریال۱۲۲
شماره مجلد۱۳۹۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۵
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p style="text-align: justify;">لایه های شیلی که در ۷۵ درصد مقاطع حفاری شده یافت می شوند سبب بروز ۹۰ درصد از مشکلات مربوط به ناپایداری چاه هستند. هنگام حفاری در لایه های شیلی می توان با استفاده از روش های عددی و تحلیلی و درنظر گرفتن متغیرهای صحیح و منطقی، هزینه های ناشی از ناپایداری دیواره ی چاه راکاهش داده و با درک صحیح به وضعیت پایداری آن کمک کرد. این تحقیق درباره ی تاثیر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل بر پایداری و نگهداری دیواره ی چاه های نفتی در یکی از میادین نفتی کشور انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار FLAC، در مقطعی از چاه که با ناپایداری شیل مواجه شده بود تحلیل پایداری انجام گرفت. همچنین جهت بررسی اثر فشار گل حفاری بر پایداری لایه ی شیلی، چندین فشار متفاوت در محدوده های مختلف برای گل حفاری درنظر گرفته شد و در هر حالت مقدار جابه جایی لایه ی شیلی و مدت زمان پایدار ماندن دیواره ی چاه قبل از گسیخته شدن لایه ارائه و بحث شد. با درنظر گرفتن دینامیک گل حفاری، فشاری که برای گل حفاری درنظر گرفته می شود قطعا باید از فشار منفذی سازند بیشتر و از مقاومت فشاری سازند کمتر باشد تا تمامی حالات در این مطالعه ارزیابی شوند. نتایج نشان می دهد که آگاهی از وضعیت و مقدار تنش های برجا، تاثیر زیادی بر تحلیل ها دارد. در نهایت بهترین فشار گل حفاری جهت ایجاد بیشترین پایداری در چاه، ۷۱ مگاپاسکال به دست آمد.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: شیل، FLAC، تنش، گسیختگی، فشار منفذی، پایداری، سازند، جابه جایی