تحلیل پایداری شیروانی سنگی مشرف به نیروگاه برق- آبی سد سیمره با استفاده از روش المان مجزا

نویسندگانبهروز فرشادبخت ، کاوه آهنگری ، عباس کمالی بندپی
نشریهمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۶۸-۸۰
شماره سریال۴
شماره مجلد۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p style="text-align: justify;">با توجه به اهمیت سدها به عنوان منابع حیاتی تامین آب هر کشور و لزوم رعایت آئین نامه ها و مقررات مربوطه در احداث سد ها، موضوع ایمنی این گونه سازه ها از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک اهمیت بسیاری دارد. در این راستا، موضوع مطالعه شیروانی های خاکی و یا سنگی موجود در ساختگاه سد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در طراحی و بهره برداری از سد به شمار آید. برای تحلیل پایداری، روش های مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش های مبتنی بر تحلیل های ریاضی، روش های تجربی و مدل سازی های عددی اشاره کرد. از میان روش های ارائه شده جهت تحلیل پایداری شیب های سنگی، مدل سازی عددی می تواند از کارایی بهتری برخوردار باشد. روش عددی برای مدل سازی، بر اساس ساختاری یا غیر ساختاری بودن نوع شکست و با توجه به پیوسته یا ناپیوسته بودن محیط می تواند متفاوت باشد. به دلیل اینکه محل در نظر گرفته شده جهت احداث نیروگاه سد سیمره به دامنه شیبدار دارای پتانسیل ریزش نزدیک می باشد، لذا تحلیل پایداری این شیروانی و تامین ایمنی محل احداث نیروگاه ضروری می باشد. در این تحقیق با توجه به وضعیت محیط از نظر ناپیوستگی ها، تحلیل پایداری به کمک روش عددی المان مجزا و با استفاده از نرم افزار UDEC(V.۴.۰)، انجام شده است. تحلیل فوق در دو حالت الاستیک و الاستوپلاستیک برای شیروانی مورد نظر صورت پذیرفته است. با توجه به نتایج حاصل، فاکتور ایمنی محاسبه شده بزرگتر از فاکتور ایمنی مجاز بوده، بنابراین شیروانی مورد مطالعه پایدار ارزیابی می شود.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: تحلیل پایداری ، شیروانی سنگی ، سد سیمره ، مدلسازی عددی ، المان مجزا ، UDEC