بررسی ارتباط میان سرعت موج P با وزن واحد حجم، تخلخل و مقاومت فشاری تک‏محوری سنگ‏ها، مطالعه محوری: ساختگاه سد رودبار لرستان

نویسندگانعلی حق نژاد- کاوه آهنگری- علی نورزاد
نشریهمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۴۴-۵۳
شماره سریال۴
شماره مجلد۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p style="text-align: justify;">کاربرد روش های لرزه نگاری در شاخه های متعددی مانند مهندسی معدن، ژئوتکنیک، شهرسازی و تونل سازی رو به افزایش است. پژوهشگران متعددی ارتباط میان سرعت موج P با سایر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ را بررسی و روابط آن ها را برای پیش بینی غیرمستقیم ارائه نموده اند. در این بررسی از مجموعه داده های حاصل از نمونه های اشباع سرعت موج P، وزن واحد حجم و مقاومت فشاری تک محوری ساختگاه سد رودبار لرستان که بر روی سازند دالان قرار دارد، برای بررسی ارتباط سرعت موج P با وزن واحد حجم و تخلخل و نیز مقاومت فشاری تک محوری استفاده شده است. مقدار سطح معنی داری و t روابط خطی به دست آمده از بررسی این روابط در دو روش آماری و شبکه عصبی، نشان می دهد تخلخل در سرعت موج P موثرتر از وزن واحد حجم می باشد. در این راستا مقایسه مقدار R۲ و آماره آزمون روابط خطی و غیرخطی نشان می دهد، معادله خطی به دست آمده از شبکه عصبی مطلوب تر از سایر روابط است. در بررسی مقاومت فشاری تک محوری با سرعت موج P، مقایسه معادله خطی هر دو روش آماری و شبکه عصبی بیانگر این مطلب است که مقاومت فشاری تک محوری ۰۱۱/۰ تا ۰۱۲/۰ برابر سرعت موج P می باشد. روابط غیرخطی توانی به دست آمده مقدار R۲ را در روش آماری و شبکه عصبی به ترتیب ۹۸۱/۰ و ۹۹۸/۰ به دست داده است. به طورکلی مقدار R۲ و آماره آزمون در بررسی ارتباط سرعت موج P با وزن واحد حجم و تخلخل و نیز مقاومت فشاری تک محوری با سرعت موج P، نشان می دهد عملکرد شبکه عصبی در پیش بینی این روابط مطلوب تر از روش آماری است.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: خصوصیات فیزیکی، خصوصیات مکانیکی، روش آماری، روش رگرسیون، شبکه عصبی