تخمین چگالی خاک ها با کمک شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگانشاهین رضوی- کامران گشتاسبی گوهر ریزی- کاوه آهنگری- امین غفوری پور
نشریهمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۲۹-۳۴
شماره سریال۴
شماره مجلد۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۰
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p style="text-align: justify;">پیش از احداث یک سازه توجه به ماهیت زمین و خصوصیات خاک آن منطقه مهم می-باشد. حفر گمانه های اکتشافی و انجام آزمایشات لازم به منظور تعیین خواص خاک یک عمل اجتناب ناپذیر است. معمولا در حد فاصل بین گمانه ها اطلاعات دقیقی در دسترس نمی باشد. حفر گمانه های بیش تر و تکرار آزمایشات نیز پرهزینه و وقت گیر می باشد. Intelligence Neuro یک نرم افزار تخصصی در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی است که توانایی زیادی در تخمین روابط غیر خطی دارد. در این مقاله روشی برای تخمین خصوصیات خاک در نقاطی که گمانه حفر نشده، ارایه شده است. در شبکه طراحی شده مختصات و جنس لایه ها به عنوان ورودی و چگالی خاک به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شده است. برای آموزش شبکه از دو الگوریتم پس انتشار آنلاین و انتشار سریع استفاده شده است. در پایان نیز شبکه برای هر یک از الگوریتم-های به کار رفته، آزموده شده است. مقایسه پیش بینی های شبکه با مقادیر واقعی حاکی از موفقیت شبکه طراحی شده و الگوریتم های مورد استفاده بوده است.</p>

لینک ثابت مقاله