پیش‏بینی سرعت موج برشی در سنگ آهک با استفاده از روش‏های نوین هوشمند

نویسندگانسید رحیم معین السادات- کاوه آهنگری- دانیال بهنیا
نشریهنشریه علمی پژوهشی زمین‏شناسی مهندسی، دانشگاه خوارزمی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۲۷۱۱-۲۷۲۸
شماره سریال۹
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>هدف از این پژوهش، توسعه مدلی هوشمند، برای تخمین سرعت موج برشی در سنگ آهک است. سرعت موج برشی، از مهم ترین پارامترهای دینامیکی سنگ است. با توجه به پیچیدگی ساختار سنگ، تعیین مستقیم این پارامتر مستلزم زمان، هزینه و دقت است. از طرفی برای تعیین غیرمستقیم آن، روابط دقیقی در دسترس نیست و بیش تر روابط،&shy; تجربی هستند. در این تحقیق سعی می شود با استفاده از مجموعه داده های چندین سد در ایران، به&rlm;کمک روش&shy; اَنفیس (سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی) و جِپ (gep) مدل و رابطه&shy;ای برای پیش&shy;بینی سرعت موج برشی در سنگ آهک تهیه شود. در مجموع، از 170 دسته داده برای مدل&shy;سازی استفاده شد. 136 دسته داده برای ساخت مدل هوشمند و 34 داده دیگر برای ارزیابی عمل کرد آن به کار گرفته شد. پارامترهایی مانند سرعت موج فشاری، چگالی و تخلخل به&shy;عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند. در پیش&shy;بینی&shy;های صورت&rlm;گرفته به این منظور، میزان 2r و rmse برای مدل اَنفیس به&shy;ترتیب 958/0 و 620/113 است. این مقادیر برای رابطه جِپ 928/0 و 006/110 است. با توجه به دقت این نتایج، می&rlm;توان آن&shy;ها را برای پیش&shy;بینی سرعت موج برشی در مقاصد آینده پیشنهاد کرد.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: سرعت موج برشی، سدهای ایران، سنگ آهک، اَنفیس، جِپ