ارزیابی ابعاد بهینه محفظه نصب سلول فشار به‏کمک مدلسازی عددی

نویسندگانکاوه آهنگری- سید محسن موسوی کجوری
نشریهفصلنامه زمین شناسی محیط زیست
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۶۹-۸۱
شماره سریال۷
شماره مجلد۲۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>برای اندازه گیری تنش کل در خاک از سلول فشار استفاده میشود.امکان چرخش سلول فشار در حین تراکم خاکریزی و یا آسیب آن در اثر عبور ماشین ها وجود دارد.به همین علت،سلول فشار درون محفظه ای به نام عدسی که در خاک حفاری شده،قرار می گیرد.نامناسب بودن ابعاد عدسی مانع از اندازه گیری دقیق سلول فشار خواهد شد.برای مطالعه ابعاد بهینه محفظه،با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود flac دو بعدی مدلی جدید برای بررسی تاثیر خصوصیات سلول فشار و شرایط نصب آن روی نتایج حاصل از این ابزار در سدهای خاکی ارائه داده شد.نتایج مدل سازیها نشان میدهند که عرض هر عدسی باید تقریبا 3 برابر قطر صفحه سلول فشار و ارتفاع آن برابر قطر سلول نصب شده باشد.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: تنش کل، سلول فشار، نرم افزار FLAC2D، سد خاکی، ابعاد محفظه قرار گیری