تخمین مقدار تنش‏های برجا با استفاده از اطلاعات لاگ‏های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوری

نویسندگانحمیدرضا زاهدی فرد- کاوه آهنگری
نشریهفصلنامه پژوهش نفت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۱۰۱-۱۱۶
شماره سریال۲۲
شماره مجلد۷۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>مقدار تنش های اصلی درجا در یک چاه، بدون شک از اصلی ترین عواملی است که بر پایداری آن موثر است. عموما در مناطقی که از لحاظ تکتونیکی وضعیت عادی دارند، تنش های اصلی غالبا شامل دو مولفه افقی و یک مولفه قائم هستند. در این تحقیق، تنش های درجا با استفاده از فرضیات و روابط موجود در چهار حلقه از چاه های میدان نفتی منصوری در جنوب غربی ایران محاسبه گردید. از آنجا که موثر ترین پارامتر در این فرآیند، چگالی سازند است، سازند قرار گرفته در مقطع چاه به سه زون دارای لاگ چگالی، بدون لاگ چگالی و دارای لاگ گرافیکی و بدون لاگ تقسیم شده و با استفاده از لاگ های مذکور در چاه های شماره 1، 48، 47 و 56 این میدان، مقدار چگالی سازند تخمین زده شده است. سپس با محاسبه تنش قائم در عمق نهایی این چاه ها، گرادیان تنش قائم به دست آمده و رابطه ای نیز با استفاده از روش های تئوریک موجود به منظور برآورد مقدار تنش افقی ارائه گردیده است. نتیجه محاسبات نشان داد با وجود اینکه چاه ها از پراکندگی نسبتا مناسبی در محدوده میدان برخوردار هستند، گرادیان تنش به دست آمده از آنها در مقایسه با یکدیگر تغییرات کمی دارد و مقدار متوسط آن می تواند به عنوان مرجع محاسبه تنش قائم در این میدان مورد استفاده قرار گیرد.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: تنش قائم؛لاگ های پتروفیزیکی؛ لاگ های گرافیکی؛ گرادیان تنش؛ میدان نفتی منصوری