ارائه روشی نوین در تحلیل پایداری تونل با معرفی نمودار جدیدی برای منحنی اندرکنش زمین؛ مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد گرین

نویسندگانسید مرتضی حسینی- کاوه آهنگری- کامران گشتاسبی
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی زمین‏شناسی و محیط زیست
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن
شماره صفحات۴۹-۶۴
شماره سریال۴
شماره مجلد۱۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p style="text-align: justify;">مهمترین مسأله در طراحی و اجراء یک پروژه تونلسازی، انتخاب مناسب الگوی حفاری و سیستم نگهداری، به منظور پایداری توده سنگ&nbsp;و کاهش گسترش ناحیه پلاستیسیته می باشد. در این میان، تعیین مقدار جابجایی قبل از نصب سیستم نگهداری از اهمیت فراوانی&nbsp;برخوردار است. وقتی که تونلی حفر می شود تا قبل از اینکه سیستم&nbsp;نگهداری نصب شود، قطعا یک جابجایی در دیواره تونل رخ خواهد&nbsp;داد که میزان این جابجایی حدود 35 -45 درصد جابجایی نهایی تونل می باشد. تعیین این جابجایی با استفاده از؛ الف) مقادیر مشاهده ای&nbsp;با حضور در محل ساخت تونل، ب) به روش عددی و با کمک نرم افزارهای المان محدود سه بعدی و یا مدلسازی متقارن المان محدود، ج) با استفاده از روابط تجربی و نمودارهای ارائه شده توسط پنت و و لاکوپولوس- دایدریکس امکانپذیر می باشد. در این مقاله روش همگرایی-&nbsp;همجواری بهمنظور رسم منحنی های مشخصه زمین بکار گرفته شده تا ترخیص تنش اعمالی به مدل، معادل با همگرایی به وجود آمده تا&nbsp;لحظه استقرار پوشش مورد محاسبه گردد. این تحقیق ارائه دهنده نموداری جدید از منحنی اندرکنش زمین می باشد که برخلاف نمودارهای&nbsp;متداول در محور قائم آن از روند کاهشی مدول تغییر شکل استفاده شده است. در انتها نیز ضریب ایمنی سیستم نگهداری پیشنهادی با&nbsp;سه روش متفاوت محاسبه شده است.</p>

لینک ثابت مقاله

tags: سد گرین؛ تونل انحراف؛ تحلیل عددی؛ نمودارهای GRCو؛ SCCنرم افزار . Phase2 7.0وFLAC HOO 4.0