سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۹۹ مورد.
فرزانه

فرزانه حاجی حسنی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
فرزانه حاجی حسنی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hajihasani/fa

گوگل اسکالر

سیدحسن حاجی حسینی گزستانی

مربی
دانشکده علوم پایه
سیدحسن حاجی حسینی گزستانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hajihoseini/fa

مستانه

مستانه حاجی پور شیرازی فرد

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
مستانه حاجی پور شیرازی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hajipour/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
رضا

رضا حاجی سید محمد شیرازی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
رضا حاجی سید محمد شیرازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-shirazi/fa

گوگل اسکالر
سیدعلیرضا

سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-mirzahoseini/fa

گوگل اسکالر

سید محمد حاجی مولانا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد حاجی مولانا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa

کامران

کامران حاجی نبی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
کامران حاجی نبی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hajinabi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
مریم

مریم حامد اسماعیلی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
مریم حامد اسماعیلی
استادیار دکتری
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-esmaeili/fa

حسن حامدی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
حسن حامدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hamedi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فرح

فرح حبیب

استاد
دانشکده عمران، معماری و هنر
فرح حبیب
استاد دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۸۶۸۵۴۰ دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-habib/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سیدمحمدباقر

سیدمحمدباقر حجتی

استاد
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمحمدباقر حجتی
استاد دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hojati/fa

فریدالدین حدادعادل

مربی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
فریدالدین حدادعادل
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hadda/fa

اصغر

اصغر حدادی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
اصغر حدادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haddadi/fa

نجلا حریری

استاد
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
نجلا حریری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-hariri/fa

ناهید حسن زاده نعمتی

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
ناهید حسن زاده نعمتی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-hasanzade/fa

محمد حسن طلب

دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسن طلب
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosntalab/fa

نادر

نادر حسن زاده راستگاری

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
نادر حسن زاده راستگاری
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://ww.phytobacteriology.com

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت ارکید
امیرحسام

امیرحسام حسنی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
امیرحسام حسنی
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۷۲۷۵ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/ah-hasani/fa

گوگل اسکالر