سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۵۶ مورد.
فرح

فرح حبیب

استاد
دانشکده عمران، معماری و هنر
فرح حبیب
استاد دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۸۶۸۵۴۰ دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-habib/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

فریدالدین حدادعادل

مربی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
فریدالدین حدادعادل
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hadda/fa

اصغر

اصغر حدادی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
اصغر حدادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haddadi/fa

نجلا حریری

استاد
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
نجلا حریری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-hariri/fa

ناهید حسن زاده نعمتی

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
ناهید حسن زاده نعمتی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-hasanzade/fa

محمد حسن طلب

دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسن طلب
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosntalab/fa

نادر

نادر حسن زاده راستگاری

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
نادر حسن زاده راستگاری
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://ww.phytobacteriology.com

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت ارکید
امیرحسام

امیرحسام حسنی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
امیرحسام حسنی
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۷۲۷۵ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/ah-hasani/fa

گوگل اسکالر

کامران حسنی

دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
کامران حسنی
دانشیار دكتری حرفه ای
۰۲۱۴۴۱۰۸۲۷۶ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hasani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فرهاد

فرهاد حسین زاده لطفی

استاد
دانشکده علوم پایه
فرهاد حسین زاده لطفی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hoseinzadeh/fa

گوگل اسکالر ارکید

سیدابراهیم حسینی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سیدابراهیم حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-hoseini/fa

سید عباس

سید عباس حسینی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
سید عباس حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hoseini/fa

گوگل اسکالر

میرحمید حسینی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
میرحمید حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hoseini/fa

مالک

مالک حسینی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مالک حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosseini/fa

سید شمس الدین حسینی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
سید شمس الدین حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-hoseini/fa

سید عباس حسینی قائم مقامی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید عباس حسینی قائم مقامی
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/sa-hoseini/fa

سعید حصارکی

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
سعید حصارکی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-hesaraki/fa

افروز

افروز حق بین

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
افروز حق بین
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۴۸۶۰۱ دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://www.dr-haghbin.info

گوگل اسکالر