نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۹۸ مورد.
فرزانه

فرزانه حاجی حسنی

دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
فرزانه حاجی حسنی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hajihasani/fa

گوگل اسکالر

سیدحسن حاجی حسینی گزستانی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه
سیدحسن حاجی حسینی گزستانی
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hajihoseini/fa

مستانه

مستانه حاجی پور شیرازی فرد

دکترای تخصصی
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
مستانه حاجی پور شیرازی فرد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hajipour/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا حاجی سید محمد شیرازی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
رضا حاجی سید محمد شیرازی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-shirazi/fa

گوگل اسکالر
سیدعلیرضا

سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-mirzahoseini/fa

گوگل اسکالر

سید محمد حاجی مولانا

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد حاجی مولانا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa

کامران

کامران حاجی نبی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
کامران حاجی نبی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hajinabi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مریم

مریم حامد اسماعیلی

دکتری
دانشکده عمران، معماری و هنر
مریم حامد اسماعیلی
استادیار دکتری
دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-esmaeili/fa

حسن حامدی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
حسن حامدی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hamedi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فرح

فرح حبیب

دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
فرح حبیب
استاد دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
۰۲۱۴۴۸۶۸۵۴۰

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-habib/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سیدمحمدباقر

سیدمحمدباقر حجتی

دكتری حرفه ای
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمحمدباقر حجتی
استاد دكتری حرفه ای
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hojati/fa

فریدالدین حدادعادل

کارشناسی ارشد
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
فریدالدین حدادعادل
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hadda/fa

اصغر

اصغر حدادی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
اصغر حدادی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haddadi/fa

نجلا حریری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
نجلا حریری
استاد دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-hariri/fa

ناهید حسن زاده نعمتی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
ناهید حسن زاده نعمتی
- دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-hasanzade/fa

محمد حسن طلب

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسن طلب
- دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosntalab/fa

نادر

نادر حسن زاده راستگاری

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
نادر حسن زاده راستگاری
دانشیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-hasanzadeh/fa

امیرحسام

امیرحسام حسنی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
امیرحسام حسنی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۴۴۸۶۷۲۷۵

http://faculty.srbiau.ac.ir/ah-hasani/fa

گوگل اسکالر