نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۶۰۴ مورد.

پریوش جعفری

دانشکده مدیریت و اقتصاد
پریوش جعفری
دانشیار -
pjaafari@srbiau.ac.ir دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-jafari/fa

پژمان جعفری

دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پژمان جعفری
استادیار دكتری حرفه ای
pejman.jafari@srbiau.ac.ir دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/pjafari/fa

هانیه جعفری

دکترای تخصصی
هانیه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- -
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-jafary/fa

علی رضا جعفری راد

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
علی رضا جعفری راد
استادیار دكتری حرفه ای
alirezajafarirad@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jafarirad/fa

زهرا جلیلی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
زهرا جلیلی
- دکترای تخصصی
z-jalili@srbiau.ac.ir دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
۴۴۸۶۷۵۵۵

http://faculty.srbiau.ac.ir/z-jalili/fa

گوگل اسکالر

غلامرضا جهان فرنیا

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا جهان فرنیا
دانشیار دكتری حرفه ای
jahanfarnia@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-jahanfarnia/fa

علیرضا جهاندیده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
علیرضا جهاندیده
استادیار دکترای تخصصی
jahandideh@srbiau.ac.ir دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jahandideh/fa

لعلا جهانشاهلو

دكتری حرفه ای
دانشکده عمران، معماری و هنر
لعلا جهانشاهلو
استادیار دكتری حرفه ای
l.jahanshahloo@srbiau.ac.ir دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/l-jahanshahloo/fa

رضا

رضا جهانمردی

دکترای تخصصی
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
رضا جهانمردی
استادیار دکترای تخصصی
jahanmardi@aut.ac.ir دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-jahanmardi/fa

گوگل اسکالر
سید اکبر

سید اکبر جوادی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سید اکبر جوادی
دانشیار دکترای تخصصی
a.javadi@srbiau.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-javadi/fa

گوگل اسکالر
پاشا

پاشا جوادی

دانشکده عمران، معماری و هنر
پاشا جوادی
استادیار -
javadi@srbiau.ac.ir دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-javadi/fa

مسعود جوانمردی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
مسعود جوانمردی
استادیار دکترای تخصصی
masoud6260@gmail.com دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-javanmardi/fa

بهاره جواهری

دكتری حرفه ای
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
بهاره جواهری
استادیار دكتری حرفه ای
b-javaheri@srbiau.ac.ir دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-javaheri/fa

حسین جواهری کوپائی

دكتری حرفه ای
دانشکده عمران، معماری و هنر
حسین جواهری کوپائی
استادیار دكتری حرفه ای
h-javaheri@srbiau.ac.ir دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-javaheri/fa

محمد

محمد چمنی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
محمد چمنی
دانشیار دکترای تخصصی
m.chamani@srbiau.ac.ir دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-chamani/fa

محمد چهاردوری

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمد چهاردوری
استادیار دکترای تخصصی
m-chahardori@srbiau.ac.ir دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-chahardori/fa

طاهره

طاهره حاج ابراهیمی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار دکترای تخصصی
hajebrahimi@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/t-hajebrahimi/fa

فرزانه

فرزانه حاجی حسنی

دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
فرزانه حاجی حسنی
استادیار دكتری حرفه ای
f.hajihassani@yahoo.com دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hajihasani/fa

گوگل اسکالر