نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۹۸ مورد.

مجید پولادیان

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
مجید پولادیان
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-pouladian/fa

سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی پیش بین

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
سیدمحمدعلی پیش بین
مربی دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-pishbin/fa

کامبیز پیکارجو

کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز پیکارجو
استادیار کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-peykarjoo/fa

پویا ترک زاده

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
پویا ترک زاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-torkzadeh/fa

لعبت

لعبت تقوی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
لعبت تقوی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۲۷۰۷

http://faculty.srbiau.ac.ir/l-taghavi/fa

گوگل اسکالر

محمد تقی زاده سروستانی

دانشکده نفت و مهندسی شیمی
محمد تقی زاده سروستانی
استادیار -
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-taghizadeh/fa

سعید تهرانی نسب

دانشکده علوم پایه
سعید تهرانی نسب
استادیار -
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-tehraninasab/fa

ابوالفضل تهرانیان

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
ابوالفضل تهرانیان
استاد دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-tehranian/fa

مجید توسلی رکن آبادی

دكتری حرفه ای
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مجید توسلی رکن آبادی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-tavasoli/fa

علی توکلان

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
علی توکلان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-tavakolan/fa

رضا

رضا توکلی بازنشسته

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
رضا توکلی بازنشسته
- دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-tavakoli/fa

فریدون

فریدون ثابت قدم

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
فریدون ثابت قدم
- دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://www.immspect.com

گوگل اسکالر اسکوپوس

بهرام ثقفیان

دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
بهرام ثقفیان
استاد دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://saghafian.info

گوگل اسکالر
امیرحسین

امیرحسین جاوید

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
امیرحسین جاوید
استاد دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-javid/fa

گوگل اسکالر

سید ابوالقاسم جزایری

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
سید ابوالقاسم جزایری
استاد -
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jazayeri/fa

سمیه جعفر علی جاسبی

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
سمیه جعفر علی جاسبی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-jassbi/fa

گوگل اسکالر

عبداله جعفرعلی جاسبی

دانشکده مدیریت و اقتصاد
عبداله جعفرعلی جاسبی
- -
دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jassbi/fa