سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۵۶ مورد.
ابوالفضل

ابوالفضل تهرانیان

استاد
دانشکده علوم پایه
ابوالفضل تهرانیان
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-tehranian/fa

مجید توسلی رکن آبادی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مجید توسلی رکن آبادی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-tavasoli/fa

علی توکلان

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
علی توکلان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://www.planning.org/profile/Dr_Ali_Tavakolan/

ارکید
رضا

رضا توکلی بازنشسته

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
رضا توکلی بازنشسته
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-tavakoli/fa

بهرام ثقفیان

استاد
دانشکده عمران، معماری و هنر
بهرام ثقفیان
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://saghafian.info

گوگل اسکالر
امیرحسین

امیرحسین جاوید

استاد
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
امیرحسین جاوید
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-javid/fa

گوگل اسکالر

سید ابوالقاسم جزایری

استاد
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
سید ابوالقاسم جزایری
استاد -
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jazayeri/fa

سمیه جعفر علی جاسبی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
سمیه جعفر علی جاسبی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-jassbi/fa

گوگل اسکالر

عبداله جعفرعلی جاسبی

دانشکده مدیریت و اقتصاد
عبداله جعفرعلی جاسبی
- -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jassbi/fa

نادر

نادر جعفرنیادابانلو

دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
نادر جعفرنیادابانلو
دانشیار دکتری
۲۵۲۵ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-jafarnia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

پریوش جعفری

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پریوش جعفری
دانشیار -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-jafari/fa

پژمان جعفری

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پژمان جعفری
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/pjafari/fa

هانیه جعفری

استادیار
دانشکده علوم پایه
هانیه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-jafary/fa

گوگل اسکالر
علی رضا

علی رضا جعفری راد

استادیار
دانشکده علوم پایه
علی رضا جعفری راد
استادیار دكتری حرفه ای
۴۴۸۶۵۷۵۷ دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jafarirad/fa

گوگل اسکالر

زهرا جلیلی بازنشسته

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
زهرا جلیلی بازنشسته
- دکترای تخصصی
۴۴۸۶۷۵۵۵ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/z-jalili/fa

گوگل اسکالر

غلامرضا جهان فرنیا

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا جهان فرنیا
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-jahanfarnia/fa

علیرضا جهاندیده

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
علیرضا جهاندیده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jahandideh/fa