نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۹۸ مورد.
هادی

هادی بهاری فر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
هادی بهاری فر
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-baharifar/fa

گوگل اسکالر
محمدحسن

محمدحسن بهزادی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
محمدحسن بهزادی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-behzadi/fa

بابک

بابک بهشتی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
بابک بهشتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-beheshti/fa

امین بهمن پور

دانشکده عمران، معماری و هنر
امین بهمن پور
استادیار -
دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-bahmanpour/fa

محمد بهنود

دکتری
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
محمد بهنود
استادیار دکتری
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-behnood/fa

ابراهیم بی نیاز دلیجانی

دانشکده نفت و مهندسی شیمی
ابراهیم بی نیاز دلیجانی
استادیار -
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-biniaz/fa

منصور

منصور بیات

دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
منصور بیات
استاد دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bayat/fa

شهرام

شهرام بیک پور

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
شهرام بیک پور
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۰۲۱۴۴۸۶۲۷۵۰

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-baikpour/fa

گوگل اسکالر

فرشاد پازوکی

دانشکده فنی و مهندسی
فرشاد پازوکی
- -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pazoki/fa

پوریا

پوریا پدرام

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
پوریا پدرام
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-pedram/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

ساراسادات پرهیزگار

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
ساراسادات پرهیزگار
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-parhizgar/fa

کاوه

کاوه پروندار اسدالهی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
کاوه پروندار اسدالهی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-parvandar/fa

گوگل اسکالر
فرشید

فرشید پژوم شریعتی

دکترای تخصصی
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
فرشید پژوم شریعتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa

گوگل اسکالر
مصطفی

مصطفی پناهی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
مصطفی پناهی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-panahi/fa

گوگل اسکالر

نگار پناهی کازرونی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
نگار پناهی کازرونی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-panahi/fa

معصومعلی

معصومعلی پنجه

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
معصومعلی پنجه
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-panjeh/fa

گوگل اسکالر
محمدعلی

محمدعلی پورمینا

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمدعلی پورمینا
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-pourmina/fa

سید عباس

سید عباس پورهاشمی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سید عباس پورهاشمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-pourhashemi/fa