نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۶۰۴ مورد.

فرامرز بابائی

کارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فرامرز بابائی
مربی کارشناسی ارشد
faramarz.babaey@srbiau.ac.ir دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babaie/fa

فرزام

فرزام بابائی سمیرمی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
فرزام بابائی سمیرمی
استادیار دکترای تخصصی
Farzam.Babaie@gmail.com دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babaei/fa

گوگل اسکالر
ساسان

ساسان بابائی کفاکی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
ساسان بابائی کفاکی
دانشیار دکترای تخصصی
s_babaie@srbiau.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-babaie/fa

فرشید باباپور مفرد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
فرشید باباپور مفرد
استادیار دکترای تخصصی
babapour@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

حسین

حسین بابازاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حسین بابازاده
دانشیار دکترای تخصصی
h_babazadeh@hotmail.com دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-babazadeh/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین باخدا

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حسین باخدا
استادیار دکترای تخصصی
bakhoda@srbiau.ac.ir دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-bakhoda/fa

سعید بازگیر

دكتری حرفه ای
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سعید بازگیر
استادیار دكتری حرفه ای
bazgir@srbiau.ac.ir دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-bazgir/fa

بهزاد

بهزاد بازیار

دكتری حرفه ای
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
بهزاد بازیار
استادیار دكتری حرفه ای
bazyar@srbiau.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-bazyar/fa

احد باقرزاده خلخالی

دانشکده عمران، معماری و هنر
احد باقرزاده خلخالی
استادیار -
a-bagherzadeh@srbiau.ac.ir دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-bagherzadeh/fa

فریبرز

فریبرز باقری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فریبرز باقری
دانشیار دکترای تخصصی
f.bagheri@srbiau.ac.ir دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-bagheri/fa

محسن باقریان فرح آبادی

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
محسن باقریان فرح آبادی
استادیار -
mohsen.bagherian@srbiau.ac.ir دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bagherian/fa

محمد

محمد باوند وندچالی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمد باوند وندچالی
استادیار دكتری حرفه ای
m-bavand@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bavand/fa

مریم

مریم بختیاریان

دکترای تخصصی
مریم بختیاریان
استادیار دکترای تخصصی
maryam.bakhtiarian@yahoo.com -
۲۲۹۵۰۶۶۷

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bakhtiarian/fa

کیهان برزگر

دكتری حرفه ای
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
کیهان برزگر
استادیار دكتری حرفه ای
k-barzegar@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-barzegar/fa

مریم برزگر

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
مریم برزگر
استادیار -
barzegar@srbiau.ac.ir دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-barzegar/fa

بدری برندگی

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
بدری برندگی
استادیار -
badri.borandegi@srbiau.ac.ir دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-borandegi/fa

سحر بنی یعقوب

دکترای تخصصی
سحر بنی یعقوب
- دکترای تخصصی
baniyaghoob@srbiau.ac.ir -
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-baniyaghoob/fa

هادی

هادی بهاری فر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
هادی بهاری فر
استادیار دکترای تخصصی
baharifar.h@gmail.com دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-baharifar/fa

گوگل اسکالر