نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۹۸ مورد.
موسی

موسی اکرمی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
موسی اکرمی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-akrami/fa

مهدی

مهدی اکرمی نیا

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی اکرمی نیا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-akraminia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سارا

سارا اللهیاری بیک

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سارا اللهیاری بیک
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-allahyari/fa

گوگل اسکالر

توفیق الهویرنلو

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
توفیق الهویرنلو
استاد دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/t-alahviranlou/fa

سیدمحمد الهی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
سیدمحمد الهی
دانشیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-elahi/fa

علی امام

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
علی امام
- -
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-emam/fa

کریم امامی

دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم امامی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-emami/fa

فرشته

فرشته امامی

دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
فرشته امامی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-emami/fa

مریم

مریم امیدی نجف آبادی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مریم امیدی نجف آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

https://srbiau.academia.edu/MaryamOmidiNajafabadi

گوگل اسکالر

سحر امیری

دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سحر امیری
استادیار -
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-amiri/fa

مهدی

مهدی امین افشار

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مهدی امین افشار
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-aminafshar/fa

امیر علی انوار

دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
امیر علی انوار
مربی دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-anvar/fa

حامد

حامد اهری

فوق دكتری
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حامد اهری
دانشیار فوق دكتری
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-ahari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سید محمدعلی

سید محمدعلی ایازی

فوق دكتری
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید محمدعلی ایازی
استادیار فوق دكتری
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayazi/fa

علیرضا

علیرضا ایرانبخش

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
علیرضا ایرانبخش
استاد دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-iranbakhsh/fa

شیوا

شیوا ایرانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
شیوا ایرانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-irani/fa

سهراب

سهراب ایمانی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سهراب ایمانی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-imani/fa

جلیل

جلیل ایمانی هرسینی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
جلیل ایمانی هرسینی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/j-imani/fa

گوگل اسکالر