سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۹۹ مورد.
موسی

موسی اکرمی

استاد
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
موسی اکرمی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-akrami/fa

مهدی

مهدی اکرمی نیا

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی اکرمی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-akraminia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سارا

سارا اللهیاری بیک

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سارا اللهیاری بیک
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-allahyari/fa

گوگل اسکالر

توفیق الهویرنلو

استاد
دانشکده علوم پایه
توفیق الهویرنلو
استاد دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/t-alahviranlou/fa

سیدمحمد الهی

دانشیار
دانشکده علوم پایه
سیدمحمد الهی
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-elahi/fa

علی امام

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
علی امام
- -
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-emam/fa

کریم امامی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم امامی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-emami/fa

فرشته

فرشته امامی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
فرشته امامی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-emami/fa

مریم

مریم امیدی نجف آبادی

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مریم امیدی نجف آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://srbiau.academia.edu/MaryamOmidiNajafabadi

گوگل اسکالر ارکید
سحر

سحر امیری

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سحر امیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-amiri/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مهدی

مهدی امین افشار

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مهدی امین افشار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-aminafshar/fa

امیر علی

امیر علی انوار

مربی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
امیر علی انوار
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-anvar/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
حامد

حامد اهری

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حامد اهری
دانشیار فوق دكتری
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-ahari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سید محمدعلی

سید محمدعلی ایازی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید محمدعلی ایازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayazi/fa

علیرضا

علیرضا ایرانبخش

استاد
دانشکده علوم پایه
علیرضا ایرانبخش
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://iranbakhsh.org/fa/

گوگل اسکالر اسکوپوس
شیوا

شیوا ایرانی

دانشیار
دانشکده علوم پایه
شیوا ایرانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-irani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سهراب

سهراب ایمانی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سهراب ایمانی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-imani/fa

جلیل

جلیل ایمانی هرسینی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
جلیل ایمانی هرسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/j-imani/fa

گوگل اسکالر