نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۹۸ مورد.

محمدرضا اسلامی

کارشناسی ارشد
لیلا

لیلا اسلامی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
لیلا اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/l-eslami/fa

گوگل اسکالر

شاهین اسمعیل پور فداکار

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
شاهین اسمعیل پور فداکار
استادیار -
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-esmaeelpour/fa

آرمین اسمعیل زاغی

دانشکده فنی و مهندسی
آرمین اسمعیل زاغی
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-esmaeelzaghi/fa

نریمان اشرفی خراسانی

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
نریمان اشرفی خراسانی
- -
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-ashrafi/fa

احمد

احمد اصغری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
احمد اصغری
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-asghari/fa

نیلوفر

نیلوفر اصلاحی

فوق دكتری
دانشکده فنی و مهندسی
نیلوفر اصلاحی
استادیار فوق دكتری
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-eslahi/fa

گوگل اسکالر
رویا

رویا اطمینانی قصرالدشتی

دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
رویا اطمینانی قصرالدشتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-etminani/fa

میترا

میترا اطهری علاف

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
میترا اطهری علاف
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-athari/fa

الهام اعتمادی

دکترای تخصصی
الهام اعتمادی
استادیار دکترای تخصصی
-
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-etemadi/fa

شهرام

شهرام اعتمادی حقیقی

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
شهرام اعتمادی حقیقی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-etemadi/fa

سید مصلح افتخاری

دانشکده فنی و مهندسی
سید مصلح افتخاری
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-eftekhari/fa

امین اله افتخاریان

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
امین اله افتخاریان
استادیار -
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-eftekharian/fa

محمد رضا افشار مقدم زنجانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد رضا افشار مقدم زنجانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-afshar/fa

شهریار

شهریار اقتصادی بازنشسته

دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
شهریار اقتصادی بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
۰۲۱۲۶۷۱۰۷۹۹

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-eghtesadi/fa

قاسم اکبری

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
قاسم اکبری
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-akbari/fa

ایمان

ایمان اکبری

دکترای تخصصی
ایمان اکبری
استادیار دکترای تخصصی
-
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/i-akbari/fa

مرتضی اکبری

دانشکده فنی و مهندسی
مرتضی اکبری
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/mo-akbari/fa