نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۶۰۴ مورد.

عطاء اله ابطحی

دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
عطاء اله ابطحی
مربی دکترای تخصصی
aoa.sepehr4@gmail.com دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-abtahi/fa

سیدمصطفی ابطحی

دكتری حرفه ای
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمصطفی ابطحی
استادیار دكتری حرفه ای
m-abtahi@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-abtahi/fa

محمدرضا ابوالحسنی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
محمدرضا ابوالحسنی
استادیار دكتری حرفه ای
m-abolhasani@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-abolhasani/fa

علی

علی احدیت

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
علی احدیت
استادیار دكتری حرفه ای
a.ahadiyat@srbiau.ac.ir دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-ahadiyat/fa

منوچهر

منوچهر احمدوند

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
منوچهر احمدوند
مربی کارشناسی ارشد
ahmadvandm@yahoo.com دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
۲۲۹۲۵۸۹۲

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ahmadvand/fa

حسن

حسن احمدی

دكتری حرفه ای
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
حسن احمدی
استاد دكتری حرفه ای
h-ahmadi@srbiau.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-ahmadi/fa

محمد اردستانی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اردستانی
استادیار دكتری حرفه ای
m-ardestani@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ardestani/fa

کاوه ارزانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه ارزانی
دانشیار دکترای تخصصی
k.arzani@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-arzani/fa

فرنوش ارفعی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
فرنوش ارفعی
استادیار دكتری حرفه ای
f.arfaee@srbiau.ac.ir دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-arfaie/fa

مریم اساسه

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
مریم اساسه
استادیار -
m.asase@srbiau.ac.ir دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-asase/fa

غلامحسن اسدی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
غلامحسن اسدی
استادیار دکترای تخصصی
asadi@srbiau.ac.ir دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-asadi/fa

داود

داود اسدی

دکترای تخصصی
داود اسدی
استادیار دکترای تخصصی
davoodasadi@srbiau.ac.ir -
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/d-asadi/fa

محمد

محمد اسدیان قهفرخی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اسدیان قهفرخی
استادیار دکترای تخصصی
asadian@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-asadian/fa

علی

علی اسفندیاری بیات

فوق دكتری
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
علی اسفندیاری بیات
استادیار فوق دكتری
alies.bayat@gmil.com دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-esfandyari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
صفدر

صفدر اسکندرنژاد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
صفدر اسکندرنژاد
استادیار دکترای تخصصی
eskandarnejad@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-eskandarnejad/fa

گوگل اسکالر

محمد امین اسلام پور

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
محمد امین اسلام پور
استادیار دكتری حرفه ای
maeslampour@srbiau.ac.ir دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-eslampour/fa

شهلا

شهلا اسلامی

دكتری حرفه ای
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
شهلا اسلامی
استادیار دكتری حرفه ای
sh-eslami@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-eslami/fa

محمدرضا اسلامی

کارشناسی ارشد
محمدرضا اسلامی
مربی کارشناسی ارشد
m-eslami@srbiau.ac.ir -
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-eslami/fa