سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۹۹ مورد.

کامران حسنی

دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
کامران حسنی
دانشیار دكتری حرفه ای
۰۲۱۴۴۱۰۸۲۷۶ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hasani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فرهاد

فرهاد حسین زاده لطفی

استاد
دانشکده علوم پایه
فرهاد حسین زاده لطفی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hoseinzadeh/fa

گوگل اسکالر ارکید

سیدابراهیم حسینی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سیدابراهیم حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-hoseini/fa

سید عباس

سید عباس حسینی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
سید عباس حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hoseini/fa

گوگل اسکالر

میرحمید حسینی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
میرحمید حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hoseini/fa

مالک

مالک حسینی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مالک حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosseini/fa

سید شمس الدین حسینی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
سید شمس الدین حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-hoseini/fa

سیدپژمان

سیدپژمان حسینی شکرابی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سیدپژمان حسینی شکرابی
استادیار دکترای تخصصی
۲۷۰۶ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-hosseini/fa

گوگل اسکالر

سید عباس حسینی قائم مقامی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید عباس حسینی قائم مقامی
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/sa-hoseini/fa

سعید حصارکی

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
سعید حصارکی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-hesaraki/fa

افروز

افروز حق بین

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
افروز حق بین
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۴۸۶۰۱ دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://www.dr-haghbin.info

گوگل اسکالر

رضا حقایقی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
رضا حقایقی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-haghayeghi/fa

اسکوپوس

شبنم حقیقت خواجوی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
شبنم حقیقت خواجوی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-khajavi/fa

گوگل اسکالر

آزاده حکمت

استادیار
دانشکده علوم پایه
آزاده حکمت
استادیار فوق دكتری
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hekmat/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید

کریم حمدی

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم حمدی
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa

محمدرضا حنطه زاده

دانشیار
دانشکده علوم پایه
محمدرضا حنطه زاده
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hantehzadeh/fa

پرهام حیاتی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
پرهام حیاتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-hayati/fa