نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۶۰۴ مورد.
فرهاد

فرهاد حسین زاده لطفی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
فرهاد حسین زاده لطفی
استاد دکترای تخصصی
hosseinzadeh_lotfi@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hoseinzadeh/fa

سیدابراهیم حسینی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سیدابراهیم حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
ebhoseini@srbiau.ac.ir دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-hoseini/fa

سید عباس

سید عباس حسینی

دكتری حرفه ای
دانشکده عمران، معماری و هنر
سید عباس حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
abbas_hoseyni@yahoo.com دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hoseini/fa

گوگل اسکالر

میرحمید حسینی

دكتری حرفه ای
دانشکده عمران، معماری و هنر
میرحمید حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
mirhamid.hosseini@srbiau.ac.ir دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hoseini/fa

مالک

مالک حسینی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مالک حسینی
استادیار دکترای تخصصی
m-hosseini@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosseini/fa

سید شمس الدین حسینی

دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
سید شمس الدین حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
sh-hoseini@srbiau.ac.ir دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-hoseini/fa

سیدپژمان

سیدپژمان حسینی شکرابی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سیدپژمان حسینی شکرابی
استادیار دکترای تخصصی
hosseini@srbiau.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۲۷۰۶

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-hosseini/fa

گوگل اسکالر

سید عباس حسینی قائم مقامی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید عباس حسینی قائم مقامی
استادیار -
abbas.hoseini@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sa-hoseini/fa

سعید حصارکی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
سعید حصارکی
استادیار دكتری حرفه ای
s.hesaraki@srbiau.ac.ir دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-hesaraki/fa

افروز

افروز حق بین

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
افروز حق بین
استادیار دکترای تخصصی
ahaghbin@gmail.com دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
۴۴۸۴۸۶۰۱

http://www.dr-haghbin.info

گوگل اسکالر

رضا حقایقی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
رضا حقایقی
استادیار دكتری حرفه ای
rhaghayeghi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-haghayeghi/fa

شبنم حقیقت خواجوی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
شبنم حقیقت خواجوی
استادیار دکترای تخصصی
sh.khajavi@srbiau.ac.ir دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-khajavi/fa

امیرحسین حقیقتی

دکترای تخصصی
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
امیرحسین حقیقتی
مربی دکترای تخصصی
a.haghighaty@srbiau.ac.ir دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haghighati/fa

آزاده حکمت

فوق دكتری
دانشکده علوم پایه
آزاده حکمت
استادیار فوق دكتری
hekmat@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hekmat/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

کریم حمدی

دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم حمدی
دانشیار دكتری حرفه ای
k.hamdi@srbiau.ac.ir دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa

محمدرضا حنطه زاده

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
محمدرضا حنطه زاده
دانشیار دكتری حرفه ای
hanteh@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hantehzadeh/fa

پرهام حیاتی

دکترای تخصصی
دانشکده عمران، معماری و هنر
پرهام حیاتی
استادیار دکترای تخصصی
p.hayati@srbiau.ac.ir دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-hayati/fa