نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۹۸ مورد.

کامران حسنی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
کامران حسنی
دانشیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
۰۲۱۴۴۱۰۸۲۷۶

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hasani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فرهاد

فرهاد حسین زاده لطفی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
فرهاد حسین زاده لطفی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hoseinzadeh/fa

سیدابراهیم حسینی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سیدابراهیم حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-hoseini/fa

سید عباس

سید عباس حسینی

دكتری حرفه ای
دانشکده عمران، معماری و هنر
سید عباس حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hoseini/fa

گوگل اسکالر

میرحمید حسینی

دكتری حرفه ای
دانشکده عمران، معماری و هنر
میرحمید حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده عمران، معماری و هنر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-hoseini/fa

مالک

مالک حسینی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مالک حسینی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosseini/fa

سید شمس الدین حسینی

دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
سید شمس الدین حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-hoseini/fa

سیدپژمان

سیدپژمان حسینی شکرابی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سیدپژمان حسینی شکرابی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۲۷۰۶

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-hosseini/fa

گوگل اسکالر

سید عباس حسینی قائم مقامی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید عباس حسینی قائم مقامی
استادیار -
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sa-hoseini/fa

سعید حصارکی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
سعید حصارکی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-hesaraki/fa

افروز

افروز حق بین

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
افروز حق بین
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
۴۴۸۴۸۶۰۱

http://www.dr-haghbin.info

گوگل اسکالر

رضا حقایقی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
رضا حقایقی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-haghayeghi/fa

شبنم حقیقت خواجوی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
شبنم حقیقت خواجوی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-khajavi/fa

گوگل اسکالر
امیرحسین

امیرحسین حقیقتی

دکترای تخصصی
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
امیرحسین حقیقتی
مربی دکترای تخصصی
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haghighati/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

آزاده حکمت

فوق دكتری
دانشکده علوم پایه
آزاده حکمت
استادیار فوق دكتری
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hekmat/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

کریم حمدی

دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم حمدی
دانشیار دكتری حرفه ای
دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa

محمدرضا حنطه زاده

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
محمدرضا حنطه زاده
دانشیار دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hantehzadeh/fa