سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
فیلتر شده بر اساس : دانشکده مدیریت و اقتصاد
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۰ مورد.

عطاء اله ابطحی

مربی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
عطاء اله ابطحی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-abtahi/fa

کریم امامی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم امامی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-emami/fa

کامبیز پیکارجو

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز پیکارجو
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-peykarjoo/fa

عبداله جعفرعلی جاسبی

دانشکده مدیریت و اقتصاد
عبداله جعفرعلی جاسبی
- -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-jassbi/fa

پریوش جعفری

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پریوش جعفری
دانشیار -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-jafari/fa

پژمان جعفری

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پژمان جعفری
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/pjafari/fa

فرزانه

فرزانه حاجی حسنی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
فرزانه حاجی حسنی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-hajihasani/fa

Google Scholar

سید شمس الدین حسینی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
سید شمس الدین حسینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-hoseini/fa

کریم حمدی

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم حمدی
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa

کامبیز حیدرزاده هنزایی

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز حیدرزاده هنزایی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-heidarzadeh/fa

Google Scholar Scopus

مریم خلیلی عراقی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
مریم خلیلی عراقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-khalili/fa

کرم اله

کرم اله دانش فرد

استاد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کرم اله دانش فرد
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-daneshfard/fa

حسین دهقانی پوده

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
حسین دهقانی پوده
استادیار -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-dehghani/fa

رضا رادفر

استاد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
رضا رادفر
استاد -
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-radfar/fa

حمیده

حمیده رشادت جو

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
حمیده رشادت جو
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-reshadatjoo/fa

علی اکبر رضائی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی اکبر رضائی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/aa-rezaie/fa

محمدرضا رضوی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدرضا رضوی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-razavi/fa

سمیه

سمیه زراعت کار

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
سمیه زراعت کار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-zeraatkar/fa