سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
فیلتر شده بر اساس : دانشکده نفت و مهندسی شیمی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۳ مورد.
علی

علی اسفندیاری بیات

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
علی اسفندیاری بیات
استادیار فوق دكتری
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-esfandyari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سحر

سحر امیری

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سحر امیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-amiri/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سعید

سعید بازگیر

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سعید بازگیر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-bazgir/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد بهنود

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
محمد بهنود
استادیار دکتری
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-behnood/fa

ابراهیم

ابراهیم بی نیاز دلیجانی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
ابراهیم بی نیاز دلیجانی
استادیار -
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-biniaz/fa

فرشید

فرشید پژوم شریعتی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
فرشید پژوم شریعتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa

گوگل اسکالر

محمد تقی زاده سروستانی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
محمد تقی زاده سروستانی
استادیار دکتری
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-taghizadeh/fa

رضا

رضا جهانمردی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
رضا جهانمردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-jahanmardi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
مستانه

مستانه حاجی پور شیرازی فرد

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
مستانه حاجی پور شیرازی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hajipour/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
امیر

امیر حیدری نسب

دانشیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
امیر حیدری نسب
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۵۵۵ دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-heidari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
اردشیر

اردشیر سعیدی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
اردشیر سعیدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-saeidi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سیدجمال

سیدجمال شیخ ذکریائی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سیدجمال شیخ ذکریائی
استادیار دکترای تخصصی
(داخلی ۴۱۱۰۵) ۶۰- ۴۴۸۶۸۵۳۶ دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/j-sheikhzakariaee/fa

گوگل اسکالر
مانی

مانی صفامیرزائی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
مانی صفامیرزائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-safamirzaei/fa

علی

علی عباسیان

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
علی عباسیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-abbasian/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
سیما

سیما عسکری

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سیما عسکری
استادیار فوق دكتری
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-askari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید

حسین عطار

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
حسین عطار
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-attar/fa

سیدابوالحسن

سیدابوالحسن علوی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سیدابوالحسن علوی
استادیار دکترای تخصصی
داخلی(۴۰۲۱۱) ۶۰- ۴۴۸۶۸۵۳۶ دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-alavi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

نغمه فاضلی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
نغمه فاضلی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-fazeli/fa