نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۵ مورد.
بهزاد

بهزاد ابراهیمی

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
بهزاد ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-ebrahimi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

نریمان اشرفی خراسانی

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
نریمان اشرفی خراسانی
- -
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-ashrafi/fa

شهرام

شهرام اعتمادی حقیقی

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
شهرام اعتمادی حقیقی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-etemadi/fa

امین اله افتخاریان

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
امین اله افتخاریان
استادیار -
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-eftekharian/fa

مهدی

مهدی اکرمی نیا

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی اکرمی نیا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-akraminia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

علی امام

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
علی امام
- -
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-emam/fa

محمدعلی

محمدعلی پورمینا

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمدعلی پورمینا
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-pourmina/fa

پویا ترک زاده

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
پویا ترک زاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-torkzadeh/fa

سمیه جعفر علی جاسبی

دكتری حرفه ای
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
سمیه جعفر علی جاسبی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-jassbi/fa

محمد چهاردوری

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمد چهاردوری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-chahardori/fa

افروز

افروز حق بین

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
افروز حق بین
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
۴۴۸۴۸۶۰۱

http://www.dr-haghbin.info

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی خطیر

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی خطیر
- دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-khatir/fa

مرتضی

مرتضی خیاط

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مرتضی خیاط
- دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-khayat/fa

غفار

غفار درویش

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
غفار درویش
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-darvish/fa

مسعود

مسعود دوستی

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مسعود دوستی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-dousti/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

نادر دیزجی

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
نادر دیزجی
مربی دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-dizaji/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

مریم رجب زاده عصار

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مریم رجب زاده عصار
استادیار -
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-rajabzadeh/fa

امیرمسعود

امیرمسعود رحمانی

دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
امیرمسعود رحمانی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rahmani/fa