سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۱ مورد.
بهزاد

بهزاد ابراهیمی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
بهزاد ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/b-ebrahimi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
شهرام

شهرام اعتمادی حقیقی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
شهرام اعتمادی حقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-etemadi/fa

گوگل اسکالر ارکید
مهدی

مهدی اکرمی نیا

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی اکرمی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-akraminia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

علی امام

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
علی امام
- -
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-emam/fa

محمدعلی

محمدعلی پورمینا

دانشیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمدعلی پورمینا
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-pourmina/fa

پویا ترک زاده

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
پویا ترک زاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-torkzadeh/fa

سمیه جعفر علی جاسبی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
سمیه جعفر علی جاسبی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-jassbi/fa

گوگل اسکالر

محمد چهاردوری

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمد چهاردوری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-chahardori/fa

افروز

افروز حق بین

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
افروز حق بین
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۴۸۶۰۱ دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://www.dr-haghbin.info

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی خطیر

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی خطیر
- دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-khatir/fa

مرتضی

مرتضی خیاط

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مرتضی خیاط
- دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-khayat/fa

غفار

غفار درویش

دانشیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
غفار درویش
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-darvish/fa

مسعود

مسعود دوستی

دانشیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مسعود دوستی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-dousti/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

نادر دیزجی

مربی
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
نادر دیزجی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-dizaji/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

مریم رجب زاده عصار

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مریم رجب زاده عصار
استادیار -
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-rajabzadeh/fa

امیرمسعود

امیرمسعود رحمانی

استاد
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
امیرمسعود رحمانی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rahmani/fa

گوگل اسکالر
فربد

فربد رزازی

دانشیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
فربد رزازی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-razazi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
میدیا

میدیا رشادی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
میدیا رشادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://sites.google.com/site/mreshadipage

گوگل اسکالر ایپرینت