فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۵۵ تا ۶۷ مورد از کل ۶۷ مورد.

مهدی مندعلی

دانشکده فنی و مهندسی
مهدی مندعلی
- -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mandali/fa

مسعود منصوری

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
مسعود منصوری
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mansouri/fa

فرزاد

فرزاد موحدی سبحانی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
فرزاد موحدی سبحانی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-movahedi/fa

سید هاشم موسوی انیجدان

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
سید هاشم موسوی انیجدان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-mousavi/fa

اعظم

اعظم موسوی کاشی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
اعظم موسوی کاشی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-moosavi/fa

اشکان

اشکان نجاتی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
اشکان نجاتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-nejati/fa

سیداسماعیل نجفی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
سیداسماعیل نجفی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-najafi/fa

حمید رضا

حمید رضا نجفی دژده منفرد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
حمید رضا نجفی دژده منفرد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-najafi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

هدی نخبه الفقهایی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
هدی نخبه الفقهایی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-nokhbeh/fa

محمد جواد

محمد جواد نیری

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
محمد جواد نیری
استادیار دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-nayeri/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

امیرحسین هاشمیان

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
امیرحسین هاشمیان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hashemian/fa

مهدی

مهدی ورسه ای

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی ورسه ای
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-varseie/fa

گوگل اسکالر

سید احمد یزدیان

دانشکده فنی و مهندسی
سید احمد یزدیان
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-yazdian/fa