فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۶۹ مورد.

شهرام شاهرودی

دانشکده فنی و مهندسی
شهرام شاهرودی
- -
sh-shahroudi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-shahroudi/fa

سیدمحمدنیما شجاعی

دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحمدنیما شجاعی
- -
nimashojaee@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-shojaee/fa

شروین شرافتمندجور

دانشکده فنی و مهندسی
شروین شرافتمندجور
- -
sharafatmand@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-sherafatmand/fa

علیرضا

علیرضا عباسی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا عباسی
استادیار دکترای تخصصی
alireza.abbasi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-abbasi/fa

امیر

امیر عزیزی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
امیر عزیزی
استادیار دکترای تخصصی
azizi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-azizi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

محمود فتوحی فیروزآباد

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمود فتوحی فیروزآباد
استاد دكتری حرفه ای
m-fotouhi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-fotouhi/fa

امیررضا

امیررضا فرنیا

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
امیررضا فرنیا
استادیار دکترای تخصصی
a.farnia@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-farnia/fa

عبدالعلی

عبدالعلی فیاض

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
عبدالعلی فیاض
استادیار دکترای تخصصی
abdolali.fayyaz@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-fayyaz/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا قاضی سعیدی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
رضا قاضی سعیدی
استادیار دکترای تخصصی
rgsaeidi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-ghazi/fa

گوگل اسکالر
مجید

مجید قدسی حسن آباد

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
مجید قدسی حسن آباد
استادیار دكتری حرفه ای
m.ghodsi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ghodsi/fa

عادله قلی پور کنعانی

فوق دكتری
دانشکده فنی و مهندسی
عادله قلی پور کنعانی
استادیار فوق دكتری
a.gholipour@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-gholipour/fa

گوگل اسکالر
سعید

سعید کاظمی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
سعید کاظمی
استادیار دکترای تخصصی
saeid.kazemi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-kazemi/fa

معصومه کردپریجائی

دانشکده فنی و مهندسی
معصومه کردپریجائی
استادیار -
kordparijaei@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-kordparijaei/fa

مهدی

مهدی کمالی دولت آبادی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی کمالی دولت آبادی
استادیار دکترای تخصصی
kamalimehdi@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

https://orcid.org/0000-0002-4841-5315

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین

حسین محمدنژادشورکائی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
حسین محمدنژادشورکائی
استادیار دکترای تخصصی
h-mohamadnejad@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-mohamadnejad/fa

علی

علی محمودی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
علی محمودی
- دکترای تخصصی
ali.mahmoodi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-mahmoodi/fa

افشین

افشین مسعودی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
افشین مسعودی
استادیار دکترای تخصصی
a.masoudi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-masoudi/fa

شاهین

شاهین مصراوغلی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
شاهین مصراوغلی
استادیار دکترای تخصصی
sh.mesroghli@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-mesroghli/fa

گوگل اسکالر