فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۶۷ مورد.

سید محمد حاجی مولانا

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد حاجی مولانا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa

اصغر

اصغر حدادی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
اصغر حدادی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haddadi/fa

محمد حسن طلب

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسن طلب
- دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosntalab/fa

رضا حقایقی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
رضا حقایقی
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-haghayeghi/fa

علیرضا خدابنده

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا خدابنده
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-khodabandeh/fa

محسن خردمند سعدی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
محسن خردمند سعدی
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-kheradmand/fa

محمد خلیل زاده

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمد خلیل زاده
استادیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-khalilzadeh/fa

علیرضا داوری

دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا داوری
- -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-davari/fa

علی نقی

علی نقی دهقان

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
علی نقی دهقان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
۰۲۱۴۴۸۶۸۴۰۱

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-dehghan/fa

گوگل اسکالر
ابوسعید

ابوسعید رشیدی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
ابوسعید رشیدی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa

گوگل اسکالر

فرشاد رشیدی نژاد

دانشکده فنی و مهندسی
فرشاد رشیدی نژاد
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-rashidinejad/fa

محمد ره گشای

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمد ره گشای
دانشیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-rahgoshay/fa

رضا سارنگ

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
رضا سارنگ
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-sarang/fa

داریوش سرداری لودریچه

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
داریوش سرداری لودریچه
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/d-sardari/fa

الهام

الهام سعیدزاده

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
الهام سعیدزاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-saeedzadeh/fa

عباس سقائی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
عباس سقائی
دانشیار دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-saghaie/fa

شهرام شاهرودی

دانشکده فنی و مهندسی
شهرام شاهرودی
- -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-shahroudi/fa

سیدمحمدنیما شجاعی

دانشکده فنی و مهندسی