فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۶۹ مورد.

سید محمد حاجی مولانا

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد حاجی مولانا
مربی کارشناسی ارشد
molana@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa

اصغر

اصغر حدادی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
اصغر حدادی
استادیار دکترای تخصصی
a-haddadi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haddadi/fa

محمد حسن طلب

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسن طلب
- دکتری
hosntalab@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosntalab/fa

رضا حقایقی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
رضا حقایقی
استادیار دكتری حرفه ای
rhaghayeghi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-haghayeghi/fa

علیرضا خدابنده

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا خدابنده
استادیار دكتری حرفه ای
a.khodabandeh@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-khodabandeh/fa

محسن خردمند سعدی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
محسن خردمند سعدی
مربی کارشناسی ارشد
mohsen.kheradmand@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-kheradmand/fa

محمد خلیل زاده

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمد خلیل زاده
استادیار دكتری حرفه ای
khalilzadeh@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-khalilzadeh/fa

علیرضا داوری

دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا داوری
- -
ardavari@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-davari/fa

علی نقی

علی نقی دهقان

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
علی نقی دهقان
استادیار دکترای تخصصی
a.dehghan@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
۰۲۱۴۴۸۶۸۴۰۱

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-dehghan/fa

گوگل اسکالر

مسعود دوستی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
مسعود دوستی
استادیار دكتری حرفه ای
m_dousti@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-dousti/fa

نادر دیزجی

دانشکده فنی و مهندسی
نادر دیزجی
- -
ndizadji@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-dizaji/fa

ابوسعید

ابوسعید رشیدی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
ابوسعید رشیدی
استاد دکترای تخصصی
rashidi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa

گوگل اسکالر

فرشاد رشیدی نژاد

دانشکده فنی و مهندسی
فرشاد رشیدی نژاد
استادیار -
f.rashidinejad@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-rashidinejad/fa

محمد ره گشای

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمد ره گشای
دانشیار دكتری حرفه ای
m-rahgoshay@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-rahgoshay/fa

رضا سارنگ

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
رضا سارنگ
مربی کارشناسی ارشد
r-sarang@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-sarang/fa

داریوش سرداری لودریچه

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
داریوش سرداری لودریچه
استادیار دكتری حرفه ای
d-sardari@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/d-sardari/fa

الهام سعیدزاده

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
الهام سعیدزاده
مربی دکترای تخصصی
esaeedzadeh@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-saeedzadeh/fa

عباس سقائی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
عباس سقائی
دانشیار دكتری حرفه ای
a.saghaei@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-saghaie/fa